Общи условия за предоставяне на допълнителна туристическа услуга
ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД

1. ПРЕДМЕТ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД и неговите клиенти и се утвърждават правилата за ползване на предоставената услуга – разходка с джип. Общите условия представляват договор между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД и Вас като потребител на услугата. Прочетете Общите условия преди да използвате услугата. С попълването на декларация за съгласие, Вие приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Велико Търново, ****, ЕИК: 205040096,

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД предоставя допълнителна туристическа услуга – разходка с джип. Превозното средство е УАЗ с регистрационен номер **** – технически изправно, валидна гражданска отговорност и допълнително осигурена пътническа застраховка на местата в него. Предоставят се следните опции:
Офроуд разходка с джип до места които откриват красиви гледки към Велико Търново - времетраене около час; разстояние около 25 км., от които повече от половината на офроуд терен;
Разходка с джип в старата част на Велико Търново и Арбанаси – времетраене около половин час, разстояние около 15 км.;
Специализирана офроуд разходка - времетраене около 2 часа, разстояние около 50 км., повечето от които изцяло на офроуд терен;
Разходка до местности в околията на Велико Търново - Еменски каньон, Хотнишки водопад, Килифаревски манастир, Къпиновски манастир, Никополис ад Иструм, Преображенски анастир и други.


3.2. Разходката с джип, в зависимост от заявената услуга, се осъществява както по градски и междуградски път, така и по горски пътища. Придвижването по горските пътища се осъществява с бавно до умерено темпо. При изрично заявено желание от страна на потребителите на услугата темпото може да бъде ускорено. В такъв случай потребителите се задължават да предприемат мерки и да заемат безопасно положение на заеманите от тях места, както следва – да се захванат за металните основи разположени в тяхна близост за да осигурят стабилното положение на своето тяло, да заемат приведено положение и да пазят крайниците и главата си от удар, в случай на силно разтрисане.
3.3.Потребителите

на услугата следва да бъдат лица над 14 годишна възраст, а за малолетни лица да е осигурен пълнолетен придружител.


3.4. Не се допускат да ползват услугата лица, употребили алкохол и наркотични вещества.
3.5. Потребителите

на услугата се ангажират да спазват правилата за безопасност по време на обиколката/да ползват обезопасителните средства в превозното средство, да осигурят стабилно и правилно положение на тялото по време на път, да не извършват резки движения, да не пренасят остри предмети/.


3.6. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД

не носи отговорност за физически и материални щети на потребителите на услугата, причинени на територия извън превозното средство, както и за вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън негов контрол.

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът, потребител на услугата се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД, e запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни, както и с доброволния характер на предоставянето на данните и с правото на достъп и на коригиране на събраните данни. Личните данни могат да бъдат използвани от дружеството за дейността му и всякакви законосъобразни цели.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се съхраняват ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД съгласно Закона за личните данни и Регламент /ЕС/ 2019/679.

6. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споровете, които могат да настъпят между клиент и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.